api چیست؟

api به طور کلی چیست؟ و برای فروشندگان خدمات شبکه های اجتماعی چه کاربردی دارد؟